Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie

Regulamin dostarczania wody


UCHWAŁA Nr XXXVII / 242 / 06

RADY GMINY W PRZEWORNIE

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) Rada Gminy w Przewornie uchwala:

Regulamin dostarczania wody

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

a) „Ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami),

b) „Umowa" należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę,

c) „Odbiorca" należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w art.2 pkt 3 Ustawy

d) „Przedsiębiorstwo" należy przez to rozumieć Zakład Usług Komunalnych w Przewornie, jako jednostkę organizacyjną Gminy Przeworno, która nie posiada osobowości prawnej, i która prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

§ 2.

Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3.

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

R o z d z i a ł II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostawy wody

§ 4.

1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz o odpowiednim ciśnieniu w sieci w sposób ciągły i niezawodny,

2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

4. Przedsiębiorstwo może wprowadzić czasowe ograniczenia w dostawie wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru powstałego nie z winy Przedsiębiorstwa.

§ 5.

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z wody w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, w szczególności do:

 1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

 2. zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz,

 3. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

 4. poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody,

 5. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

R o z d z i a ł III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług

§ 6.

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

4. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce, w którym Odbiorca może zapoznać się z Regulaminem dostarczania wody.

§ 7.

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić:

a) za porozumieniem stron,

b) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie,

c) na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od umowy, jeżeli Odbiorca nie wykonuje obowiązków określonych umową a wynikających z art. 8, ust. 1 Ustawy.

4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody.

5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 8.

1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

2. Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela / zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 9.

1. Przedsiębiorstwo określa okresy rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

2. Mogą obowiązywać różne okresy rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług.

3. Termin i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

§ 10.

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia

chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in. cofnięcia się wody

z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,

d) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych i przyłączy

h) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu.

R o z d z i a ł IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 11.

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257).

§ 12.

W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą rady gminy, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

§ 13.

 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystawienia.

 2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości ilości zużytej wody ora kwoty należnej z tego tytułu Przedsiębiorstwu, wynikającej z faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty w terminie wskazanym w fakturze.

 3. W przypadku zaistniałej nadpłaty na koncie Odbiorcy, zalicza się ją na poczet przyszłych należności Przedsiębiorstwa, lub na żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją Odbiorcy w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Odbiorcę pisemnego wniosku w tej sprawie, określającego sposób dokonania zwrotu.

R o z d z i a ł V

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

§ 14.

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia" złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:

a) dane wnioskodawcy,

b) adres podłączanej nieruchomości,

c) rodzaj podłączenia (wodociągowe),

d) dane wykonawcy,

f) datę złożenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która

korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 15.

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 16.

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej z instalacjami Odbiorcy,

b) rodzaj materiałów z których ma być wykonane przyłącze,

c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

d) określenie sposobu technicznego odbioru robót,

e) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 17.

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 18, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej określonych.

2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m.in. w przypadkach związanych z budową sieci lub ich finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 18.

1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

2. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2,są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

§ 19.

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) datę odbioru,

b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem średnicy, materiałów i długości,

c) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

d) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

f) podpisy członków komisji.

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

R o z d z i a ł VI

Techniczne warunki

określające możliwości dostępu do usług wodociągowych

§ 20.

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 21.

W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

R o z d z i a ł VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody

§ 22.

 1. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające bezpośrednie zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności, gdy:

 1. z powodu awarii sieci lub urządzeń nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę,

 2. dalsze funkcjonowanie sieci lub urządzeń stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia , zdrowia lub środowiska.

§ 23.

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości

Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 24.

1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek

opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 25.

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

R o z d z i a ł VIII

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę

§ 26.

1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

§ 27.

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:

a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu

plomby,

b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 28.

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody, w terminie wynikającym z faktury.

§ 29.

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych

nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

R o z d z i a ł IX

Standard obsługi Odbiorców usług oraz sposób załatwiania reklamacji

§ 30.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania, na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem.

§ 31.

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

b) przedmiot reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) zgłoszenie roszczenia,

e) datę zawarcia umowy,

f) podpis Odbiorcy.

4. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia

jej wniesienia.

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź powinna zawierać:

a) nazwę Przedsiębiorstwa,

b) powołanie podstawy prawnej,

c) rozstrzygnięcie reklamacji,

d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

e) podpis pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

7. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

R o z d z i a ł X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 32.

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej są:

a) jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujące na terenie Gminy Przeworno,

b) Państwowa Straż Pożarna w Strzelinie,

c) inne jednostki straży pożarnej uczestniczące w akcji.

§ 33.

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, z hydrantów.

§ 34.

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci zobowiązani są do:

a) powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub w dniu

następnym od daty zdarzenia,

b) podania Przedsiębiorstwu przybliżonej ilości wody zużytej na cele akcji przeciwpożarowej.

§ 35.

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe, jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy półroczne.

R o z d z i a ł XI

Przepisy końcowe

§ 36.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

§ 37.

Traci moc uchwała Rady Gminy w Przewornie Nr XXXIII/225/05 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę obowiązującego na terenie Gminy Przeworno.

§ 38.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno.

§ 39.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Kunderman 14-05-2008 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Kunderman 14-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Kunderman 14-05-2008 10:16