Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przeworno na lata 2008 – 2013” .


UCHWAŁA NR XIV/66/07

Rady Gminy w Przewornie

z dnia 30 listopada 2007 roku.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przeworno na lata 2008 - 2013” .

Na podstawie art. 18, ust. 1 i ust. 2, pkt 15 oraz art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21, ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 ze zmianami) Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje:

Rozdział I - Wielkość i stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 1

Uchwała ma zastosowanie wyłącznie do mieszkaniowego zasobu Gminy Przeworno.

§ 2

 1. Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Przeworno z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjalne, w tym sprywatyzowanych w tych zasobach, wg stanu na listopad 2007 roku, zawiera Tabela Nr 1.

Budynki z lokalami mieszkalnymi i lokalami socjalnymi - Tabela Nr 1.

L.p.

Adres/lokalizacja

Liczba lokali [szt.]

Powierzchnia użytkowa lokali [m2]

udział Gminy we własności

Stan techniczny

m

s

pr

m

s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Przeworno

ul. Ziębicka 2

3

1

0

97,81

50,79

50 %

średni

2.

Przeworno

ul. Strzelińska 10

4

0

1

173,58

0

6968

10000

średni

3.

Przeworno

ul. Kolejowa 5

2

0

2

120,33

0

6687

10000

średni

4.

Przeworno

ul. Pocztowa 34 B

4

0

0

118,92

0

100 %

średni

5.

Przeworno

ul. Strzelińska 37

3

0

7

137,53

0

2007

10000

dobry

6.

Sarby 89

1

0

0

100,00

0

100 %

średni

7.

Miłocice 14

0

1

0

0

17,48

100 %

zły

8.

Miłocice 23

1

0

1

77,70

0

6438

10000

średni

9.

Ostrężna 4

1

0

0

92,00

0

100 %

dobry

10.

Ostrężna 9

1

0

0

75,00

0

100 %

dobry

11.

Ostrężna 16

1

0

0

52,60

0

100 %

zły

12.

Rożnów 12

4

0

0

319,78

0

100 %

średni

13.

Rożnów 48

2

0

1

109,69

0

47 %

średni

14.

Samborowiczki 27

1

0

1

79,59

0

5914

10000

zły

15.

Samborowiczki 32

2

0

0

128,77

0

100

średni

16.

Cierpice 52

1

0

0

56,67

0

357

1000

zły

17.

Stanica 3

0

1

0

0

134,98

100 %

zły

18.

Stanica 10

2

0

0

143,00

0

50 %

średni

19.

Strużyna 13

1

0

0

58,34

0

100 %

średni

20.

Dzierzkowa 1 A

0

3

0

0

157,06

3690

10000

zły

21.

Dzierzkowa 13

1

0

1

70,95

0

6087

10000

średni

22.

Krynka 5

1

0

0

80,00

0

100 %

średni

23.

Jegłowa

ul. Skalników 29

3

0

0

116,29

0

100 %

zły

24.

Krzywina 25

1

0

0

56,00

0

2

18

średni

Razem :

40

6

14

2.328,55

360,31

Objaśnienia do tabeli Nr 1:

m - lokale mieszkalne

s - lokale socjalne

pr. - lokale sprywatyzowane (sprzedane przez Gminę lokatorom)

 1. Prognozę wielkości stanu zasobów mieszkaniowych z podziałem na lokale mieszkalne i socjalne z uwzględnieniem zakładanej sprzedaży w poszczególnych latach, zawiera Tabela Nr 2.

Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego - Tabela Nr 2.

L.p.

Rodzaj lokalu

Ilość lokali w zasobie w poszczególnych latach [szt.]

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.

mieszkalne

37

29

18

15

15

15

2.

socjalne

6

6

6

6

6

6

Razem:

43

35

24

21

21

21

 1. Prognoza dotycząca stanu technicznego zasobu mieszkaniowego przy uwzględnieniu realizacji planu potrzeb oraz planu remontów i modernizacji tego zasobu - Rozdział II, § 3 Tabela Nr 3 niniejszej uchwały, zakłada systematyczną poprawę stanu technicznego lokali i budynków.

Rozdział II - Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji w latach 2008 - 2013.

§ 3

 1. Potrzeby remontowe i modernizacyjne zapewniające poprawę stanu technicznego budynków w prognozowanym okresie 2008-2013 zawiera Tabela Nr 3.

Potrzeby remontowe i modernizacyjne - Tabela Nr 3.

Lata

Lokalizacja

Zakres remontu / modernizacji

Szacunkowy koszt [zł]

1

2

3

4

2008

Przeworno,

ul. Strzelińska 30

Adaptacja pomieszczeń na 2 lokale socjalne

30.000,-

Samborowiczki 32

Remont mieszkania komunalnego, wykonanie zbiornika na nieczystości płynne

80.000,-

Miłocice 14

Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne

20.000,-

Przeworno,

ul. Strzelińska 10

Remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów, wymiana instalacji odgromowej

70.000,-

Razem rok 2008 :

200.000,-

2009

Jegłowa,

ul. Skalników 29

Remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów i obróbkami blacharskimi, montaż instalacji odgromowej

80.000,-

Strużyna 13

Remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów

70.000,-

Razem rok 2009 :

150.000,-

2010

Samborowiczki 32

Wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wykonanie elewacji budynku

120.000,-

Miłocice 14

Remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego

40.000,-

Przeworno,

ul. Pocztowa 34B

Wymiana schodów drewnianych wewnątrz budynku, konserwacja pokrycia dachowego

30.000,-

Razem rok 2010 :

190.000,-

2011

Rożnów 48

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

20.000,-

Stanica 10

Wymiana więźby i pokrycia dachowego

80.000,-

Razem rok 2011 :

100.000,-

2012

Stanica 10

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

20.000,-

Rożnów 48

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

20.000,-

Przeworno,

ul. Ziębicka 2

Remont pokrycia dachowego, remont kominów

80.000,-

Razem rok 2012 :

120.000,-

2013

Miłocice 14

Wymian stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie elewacji

20.000,-

Przeworno,

ul. Ziębicka 2

Wykonanie elewacji

50.000,-

Razem rok 2013 :

70.000,-

Szacowane koszty w latach 2008 - 2013 ogółem:

830.000,-

Objaśnienia do tabeli Nr 2.

Koszty wykazane w kolumnie 4. Tabeli Nr 3 są kosztami szacunkowymi na dzień sporządzenia uchwały. Każdorazowo rzeczywisty koszt planowanych do wykonania robót będzie wynikał ze sporządzonych kosztorysów inwestorskich.

 1. Realizacja potrzeb w zakresie wykonywania bieżących napraw, konserwacji, realizowana będzie w pierwszej kolejności tam, gdzie wymagać tego będzie bezpieczeństwo budynków i ich mieszkańców.

 2. W oparciu o Tabelę Nr 2, corocznie będzie ustalany przez Radę Gminy Przeworno zakres rzeczowy remontów, które ujmowane będą w Planie Finansowym administratora, zarządcy budynków, w ramach możliwości finansowych Gminy, przy podejmowaniu uchwały budżetowej.

 3. Środki, o których mowa powyżej mogą być zwiększane w trakcie roku budżetowego, co wymaga podjęcia odrębnej uchwały przez Radę Gminy.

Rozdział III - Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.

§ 4

 1. Gmina Przeworno kontynuować będzie sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących jej własność, na zasadach określonych odrębną uchwałą.

 2. Sprzedaż będzie obejmowała:

  1. lokale, na które zawarte są umowy najmu - na pisemny wniosek najemcy,

  2. lokale bez zawartych umów najmu - na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami).

 3. Zapisy ust. 1 i 2 nie dotyczą lokali socjalnych.

 4. Postanowienia uchwały określonej w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej uchwały.

 5. Planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach przedstawia Tabela Nr 4.

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2008 - 2013. - Tabela Nr 4.

Rok

Adres/lokalizacja nieruchomości

Ilość lokali mieszkalnych [szt.]

Razem

Uwagi

1

2

3

4

5

2008

Miłocice 23

Samborowiczki 27

Cierpice 52

1

1

1

3

2009

Przeworno, ul. Kolejowa 5

Sarby 89

Ostrężna 16

Rożnów 12

2

1

1

4

8

2010

Przeworno, ul. Strzelińska 10

Przeworno, ul. Strzelińska 37

Krynka 5

Jegłowa, ul. Skalników 29

4

3

1

3

11

2011

Ostrężna 4

Ostrężna 9

Dzierzkowa 13

1

1

1

3

2012

---------------------

0

0

2013

---------------------

0

0

Ogółem :

25

Rozdział IV - Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

§ 5

1. Stawkę czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala Wójt Gminy Przeworno z uwzględnieniem czynników obniżających i podwyższających ich wartość użytkową, a w szczególności uwzględniającą:

a) lokalizację budynku,

b) położenie lokalu w budynku,

c) wyposażenie budynku i lokali w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan.

2. Z uwagi na specyfikę usytuowania budynków mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Przeworno (zlokalizowane zasadniczo w centralnej części gminy) czynnik ten nie wpływa na wzrost ani obniżenie stawki bazowej czynszu.

3. Lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach mieszkaniowych Gminy Przeworno usytuowane są w budynkach dwu i trzy kondygnacyjnych. Zdecydowana większość usytuowana jest na parterze. Nieliczne lokale usytuowane są na I piętrze, jeden lokal na II piętrze. Czynnik ten nie powoduje zwiększenia ani obniżenia stawki bazowej czynszu.

4. Wprowadza się następujące czynniki obniżające stawkę bazową:

a) mieszkanie bez urządzeń wod.-kan. - o 20 %.

5. Wprowadza się następujące czynniki podwyższające stawkę bazową:

a) wyposażenie lokalu w wc - o 30% - przez wc rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wod.-kan. umożliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczki, dotyczy to również wc przynależnego do lokalu położonego poza lokalem na tej samej kondygnacji do wyłącznego użytku najemcy,

b) wyposażenie lokalu w łazienkę - o 30% - przez łazienkę rozumie się wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie mające stałe instalacje wod.-kan., ciepłej wody (dostarczanej z urządzeń zainstalowanych w lokalu lub poza nim) umożliwiające podłączenie wanny lub brodzika, lub umywalki - z osprzętem,

c) wyposażenie lokalu w c.o. - o 30% - przez centralne ogrzewanie rozumie się instalację grzejną oraz dostarczanie do lokalu energii cieplnej z urządzeń grzewczych indywidualnych, umożliwiających dostarczenie energii cieplnej do pojedynczego lokalu lub z urządzeń grzewczych wspólnych dla całego budynku.

§ 6

 1. Podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela nie może być dokonywane częściej niż co 6 (sześć) miesięcy.

 2. Częstotliwość dokonywania podwyżek czynszu, o których mowa w ust. 1 należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy Przeworno.

 3. Podwyżka stawki czynszu za 1 m2 lokalu, o której mowa w ust. 1, jest każdorazowo większa o 10% w odniesieniu do poprzedniej stawki.

 4. Stawka czynszu za najem 1 m2 lokalu socjalnego nie może przekraczać 50% stawki 1 m2 najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

 5. W oparciu o tak ustalone kryterium wzrostu stawki bazowej czynszu, wzrost w prognozowanym okresie, przy założeniu wzrostu czynszu 1 (jeden) raz w roku kalendarzowym, przedstawia Tabela Nr 5.

Stawki czynszu w prognozowanym okresie 2008 - 2013 - Tabela Nr 5.

Stawka czynszu [zł/1m2]

Rok

2007

Prognozowany okres [rok]

2008

2009

2010

2011

2012

2013

s

m

s

m

s

m

s

m

s

m

s

m

s

m

min.

0,46

0,92

0,50

1,01

0,55

1,11

0,61

1,22

0,67

1,34

0,73

1,47

0,80

1,62

max.

0,74

1,76

0,80

1,91

0,88

2,00

0,98

2,33

1,07

2,54

1,17

2,79

1,28

3,08

Objaśnienia do tabeli:

s - dotyczy lokali socjalnych

m - dotyczy lokali mieszkalnych

Rozdział V - Sposób i zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 7

 1. Sposób i zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Przeworno pozostają w gestii Wójta Gminy Przeworno.

 2. Sprawujący zarząd kieruje się względami racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 8

 1. Zasoby mieszkaniowe gminy znajdujące się w budynkach, w których Gmina Przeworno posiada mniejszościowy udział oraz w budynkach o złym stanie technicznym, wymagających dużych nakładów finansowych, w których nie ma zawartych umów najmu, należy sprywatyzować (sprzedać) w pierwszej kolejności.

 2. Sprzedaż zasobów mieszkaniowych, o których mowa w ust. 1 następuje w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) i w oparciu o ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.

§ 9

 1. W odniesieniu do budynków mieszkalnych wielolokalowych, których gmina Przeworno była właścicielem w udziale wynoszącym 100%, a w których część lokali mieszkalnych została sprywatyzowana i z mocy ustawy powstała wspólnota mieszkaniowa, zarządzający zasobem mieszkaniowym Gminy Przeworno podejmie działania w celu formalnego zawiązania struktur wspólnoty mieszkaniowej, o ile wcześniej nie uczyni tego żaden z pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

 2. Zarządzający zasobem mieszkaniowym Gminy Przeworno w sytuacji opisanej w ust. 1, powiadamia wszystkich współwłaścicieli pisemnie o podjętych w tym zakresie działaniach.

§ 10

 1. Zarządzający mieszkaniowym zasobem Gminy w trakcie realizacji niniejszego Programu, będzie podejmował działania, w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej lokatorów najmujących lokale mieszkalne, w złym stanie technicznym.

 2. Zamierzony efekt, o którym mowa w ust. 1 ma być realizowany poprzez zaproponowanie przez Gminę najemcom tych lokali, innych lokali znajdujących się w zasobie gminnym, w lepszym stanie technicznym, niekoniecznie spełniających kryteria lokalu zamiennego.

Rozdział VI - Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2008 - 2013.

§ 11

1. Poza środkami budżetowymi, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej będą:

 1. wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe,

 2. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych,

 3. dotacje celowe,

 4. środki zewnętrzne.

2. Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, w tym koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów pokrywane będą z opłat czynszowych za lokale mieszkalne oraz w miarę potrzeb ze środków własnych gminy.

3. Docelowym działaniem Gminy jest doprowadzenie do sytuacji aby gospodarka mieszkaniowa finansowała się samoistnie.

Rozdział VII - Wysokość wydatków na lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w zakresie remontów i modernizacji.

§ 12

 1. Środki finansowe pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne co roku powinny być, w miarę potrzeb, przeznaczane na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem oraz na remonty i modernizację lokali, będących w mieszkaniowym zasobie gminy.

 2. Wysokość rocznych wydatków na zasób mieszkaniowy, określa Rada Gminy uwzględniając koszty opisane w ust. 1 oraz koszty wynikające z potrzeb remontowych i modernizacji określonych w § 3, Tabela Nr 3.

Prognoza wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty - Tabela Nr 6.

l.p.

Nazwa

Planowane koszty utrzymania zasobu komunalnego w poszczególnych latach [zł]

Razem

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

koszty bieżącej eksploatacji

30 200

31 100

32 000

33 000

34 000

35 000

195 300

2

koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków

20 600

21 200

21 900

22 500

23 200

23 900

133 300

3

koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi

6 000

6 200

6 400

2 000

2 100

2 200

24 900

4

wydatki inwestycyjne

200 000

150 000

190 000

100 000

120 000

70 000

830 000

5

pozostałe koszty

0

3 000

3 100

3 200

3 300

3 400

16 000

Ogółem:

256 800

211 500

253 400

160 700

182 600

134 500

1 199 500

Opracowując przedstawioną prognozę uwzględniono przewidywane zmiany powierzchni lokali wynikające z planowanej sprzedaży lokali oraz wzrost kosztów utrzymania zasobów o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym (zakładając poziom wzrostu tego wskaźnika w kolejnych latach o 3%).

Rozdział VIII - Zamierzone działania w celu racjonalnego wykorzystania zasobu mieszkaniowego.

§ 13

 1. Założeniem racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Przeworno jest doprowadzenie do sytuacji, w której, po zabezpieczeniu sytuacji mieszkaniowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak największa część lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych, zostanie sprywatyzowana.

 2. Działania podjęte w oparciu o ust. 1 spowodują zmniejszenie realnych wydatków Gminy Przeworno na utrzymanie i modernizację infrastruktury mieszkaniowej.

 3. Nie przewiduje się w prognozowanym okresie zamian lokali w związku z remontami budynków i lokali mieszkalnych.

 4. Planowaną sprzedaż lokali zawiera Tabela Nr 4 - Rozdział III, § 4 niniejszej uchwały.

Rozdział IX - Postanowienia końcowe.

§ 14

Traci moc uchwała Nr XLI/202/2002 Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 września 2002 roku w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2003 - 2007” oraz uchwała Nr X/65/03 Rady Gminy w Przewornie z dnia 10 października 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLI/202/2002 Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 września 2002 roku w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2003 - 2007” .

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przeworno na lata 2008 - 2013 wynika z dwóch powodów. Po pierwsze dotychczasowa uchwała z dnia 24 września 2002 roku, obejmowała swym zasięgiem lata 2003 - 2007 i naturalną konsekwencją zachowania ciągłości gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest podjęcie uchwały na następny okres czasowy.

Drugim, równie istotnym czynnikiem powodującym podjęcie prac nad uchwałą jest fakt, iż w okresie obowiązywania poprzedniej uchwały w mieszkaniowym zasobie Gminy Przeworno, zaszły bardzo istotne zmiany, co do wielkości pozostałych zasobów. Proponowany projekt uchwały w sposób bardziej szczegółowy, określa ilość zasobu, jego stan techniczny oraz odnosi się do rzeczywistych potrzeb remontowych, posiadanego zasobu.

Uchwała o gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy w przedstawionym kształcie pozwoli na racjonalne gospodarowanie tym zasobem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Kunderman 14-05-2008 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Kunderman 14-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 14-05-2008 10:46