Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie

Taryfowe stawki cen opłat za wodę


Zakład Usług Komunalnych

ul. Kolejowa 4 A

57-130 Przeworno

     • TARYFY

     • DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

obowiązujące na terenie gminy Przeworno w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 roku do dnia 31 marca 2009 roku zatwierdzone Uchwałą Nr XVI/93/08 Rady Gminy w Przewornie z dnia 29 lutego 2008 roku .

Zakład Usług Komunalnych w Przewornie jest zakładem budżetowym Gminy Przeworno i prowadzi m. in. działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Przeworno, przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład Usług Komunalnych w Przewornie prowadzi działalność:

 1. pobór i uzdatnianie wody ( PKWiU 41.00),

 2. rozprowadzenie wody ( PKWiU 41.00 ).

1. Taryfowe grupy odbiorców usług.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono dwie grupy taryfowe odbiorców usług, które obejmują wszystkich odbiorców, którymi są zarówno gospodarstwa domowe jak i pozostali. Zróżnicowanie polega na wyodrębnieniu ze struktury odbiorców, odbiorców wyposażonych w urządzenia pomiarowe oraz w odbiorców nieopomiarowanych.

2.. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług obowiązują zróżnicowane stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla 1 grupy taryfowej (1483 odbiorców) obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

 • ceny wyrażonej w zł za 1 m3 dostarczonej wody oraz

 • stawki opłaty abonamentowej , niezależnej od ilości dostarczonej wody - płaconej za okres rozliczeniowy, bez względu na wielkość dokonanego przez Odbiorcę poboru wody lub jego całkowitego braku. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł za Odbiorcę za okres rozliczeniowy. Dla tej grupy taryfowej odbiorców wody ustala się dwumiesięczny okres rozliczeniowy.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla 2 grupy taryfowej (68 odbiorców) odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z :

 • ceny wyrażonej w zł za 1 m3 dostarczonej wody oraz

 • stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości osób lub innych składników mających wpływ na ustalenie wysokości zryczałtowanego zużycia wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł za Odbiorcę za okres rozliczeniowy. Dla tej grupy taryfowej odbiorców wody ustala się kwartalny okres rozliczeniowy.

      • Tabela - wyszczególnienie i charakterystyka taryfowych odbiorców wody.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka [netto]

Jednostka miary

1.

Grupa 1

Gospodarstwa domowe, pozostali, wyposażeni w wodomierze i urządzenia pomiarowe

 1. cena za 1m3 dostarczonej wody,

 1. stawka opłaty abonamentowej

2,30

2,93

       • zł / m3

zł / Odbiorcę / okres rozliczeniowy

2.

Grupa 2

Gospodarstwa domowe,

pozostali nie wyposażeni w wodomierze i urządzenia pomiarowe

 1. cena za 1 m3 dostarczonej wody,

 1. stawka opłaty abonamentowej

2,30

2,97

wg odrębnych przepisów,

zł / Odbiorcę / okres rozliczeniowy

Stawka podatku VAT - 7 %.

Stawka opłaty abonamentowej - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT.

Uchwała Nr XVI/93/08

Rady Gminy w Przewornie

z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy w Przewornie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przeworno, wg następujących grup odbiorców:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka [zł]netto

Jednostka miary

1.

Grupa 1

Gospodarstwa domowe, pozostali, wyposażeni w wodomierze i urządzenia pomiarowe

 1. cena za 1m3 dostarczonej wody,

2,30

       • zł / m3

2) stawka opłaty abonamentowej

2,93

zł / Odbiorcę / okres rozliczeniowy

2.

Grupa 2

Gospodarstwa domowe,

pozostali nie wyposażeni w wodomierze i urządzenia pomiarowe

 1. cena za 1m3 dostarczonej wody,

2,30

wg odrębnych przepisów,

2) stawka opłaty abonamentowej

2,97

zł / Odbiorcę / okres rozliczeniowy

§ 2

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody w okresie od 1 kwietnia 2008 roku do dnia 31 marca 2009 roku.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przewornie, w terminie 7 dni od daty jej podjęcia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Kunderman 14-05-2008 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Kunderman 14-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 14-05-2008 10:30